NOTICE: From 21.8.2023 the Rose Garden will be closed for reconstruction. The Long Drive will be closed to pedestrians from 5.2.2024.

Zámek Děčín

Zámek Děčín>Legal disclosures

Legal disclosures

Prohlášení o zpracování osobních údajů ke stažení (PDF 195 Kb)

Tímto prohlášením o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) Zámek Děčín, příspěvková organizace naplňuje právo subjektů osobních údajů na informace.

I. Správce osobních údajů

Zámek Děčín, příspěvková organizace, se sídlem Dlouhá Jízda 1254, IČ: 00078867

K uplatnění svých práv v oblasti osobních údajů se na nás můžete obracet prostřednictvím datové schránky ID: m2wmvmt, emailem na adrese info@zamekdecin.cz nebo poštou na adresu Zámek Děčín, příspěvková organizace, Dlouhá Jízda 1254, Děčín 1, 405 02 nebo můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Funkci pověřence vykonává Bc. Jana Prouzová, tel. č.: 412 593 407, email: jana.prouzova@mmdecin.cz.

III. Účely a právní důvod zpracování osobních údajů

Zámek Děčín, příspěvková organizace zpracovává osobní údaje za účelem:

 • dodržení smluvních podmínek vyplývající z pracovně-právní oblasti (týká se především zaměstnanců organizace)
 • dodržení podmínek vyplývající z plnění smluv s externími subjekty.

 Právními důvody zpracování osobních údajů správcem jsou tedy analogicky:

 • plnění právních povinností dané právními předpisy,
 • plnění smluv,
 • ochrana majetku,
 • zpracování osobních údajů na základě dobrovolného souhlasu se zpracováním osobních údajů,
 • jiný oprávněný zájem

 Právními důvody zpracování osobních údajů zpracovatelem jsou pak:

 • plnění povinností dané smlouvou o ochraně osobních údajů mezi Zámkem Děčín, příspěvková organizace a druhou stranou, která data poskytuje ke zpracování

IV. Oprávněné zájmy správce (popř. zpracovatele)

Na základě výše vyjmenovaných právních důvodů zpracovává Zámek Děčín, příspěvková organizace:

 • Monitoring osob prostřednictvím kamerového systému,
 • osobní údaje potřebné pro následné uzavření pracovně-právního vztahu a s tím související agenda daná zákony a předpisy,
 • osobní údaje potřebné pro potvrzení rezervací ubytování,
 • dále potvrzení rezervací vstupenek na akce konané organizací Zámkem Děčín prostřednictvím portálu www.vstupenkadecin.cz,
 • pokud chcete být od nás o něčem informováni, je naším oprávněným zájmem zpracovávat vaše kontaktní údaje.

V. Kategorie osobních údajů

 • Osobní údaje získané přímo od osoby, která dobrovolně vyplnila údaje na základě smlouvy nebo formuláře nebo od osoby, která nás kontaktovala prostřednictvím emailu,
 • Osobní údaje získané od třetích stran v rámci smluvního vztahu, mezi něž patří např. MAC adresy zařízení, které se připojí do místní sítě wifi nebo údaje z kamerového systému, údaje studentů v rámci Univerzity třetího věku (jméno, příjmení, přiřazené osobní kódy studentům, studijní výsledky).

VI. Příjemci osobních údajů

Příjemce osobních údajů rozlišujeme na interní a externí.

U interních příjemců osobních údajů se jedná o jednotlivé zaměstnance organizace Zámek Děčín, příspěvková organizace zpracovávající administrativní agendu v oblastech marketingu, účetnictví, personalistiky.

U externích příjemců osobních údajů se jedná o zpracovatele osobních údajů na základě smluvních vztahů (tzn. mzdové účetnictví), orgány veřejné moci.

Přehled významných externích příjemců osobních údajů:

 • ČSSZ
 • Finanční úřad
 • Zdravotní pojišťovny

VII. Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme jen po dobu nezbytně nutnou. Obecně platí, že Vaše osobní údaje jsou uloženy jen po dobu plnění smlouvy, pokud není naší povinností vést osobní údaje na základě právních předpisů, které nařizují archivovat Vaše osobní údaje i po určitou dobu po ukončení plnění smlouvy.

Samozřejmě se liší důvod zpracování osobních údajů a tím i délka jejich uchovávání. Jinými slovy: osobní data zaměstnanců zpracováváme po dobu, která je dána právními předpisy, popř. Spisovým a skartačním řádem.

Ostatní osobní údaje zpracováváme po dobu plnění smlouvy, popř. po dobu danou Spisovým a skartačním řádem.

VIII. Další práva subjektů údajů a povinnosti správce

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Tím se rozumí, že na základě žádosti máte právo od nás získat informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou vaše osobní údaje zpracovávány a pokud jsou, máte právo tyto osobní údaje získat a zároveň máte právo získat následující informace:

 • účely zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů.

Pokud se domníváte, že zpracováváme nepřesné údaje, můžete využít své právo na opravu. Oznámíte-li nám, že požadujete opravu svých osobních údajů, máme povinnost se vaší žádostí zabývat.

Právo na výmaz představuje jinými slovy naši povinnost zlikvidovat vaše osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • odvoláte souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení.

Právo na výmaz se tedy uplatní jen ve vyčtených bodech, tj. když nastane daná okolnost. Právo na výmaz není absolutní právo, které by vám dávalo možnost žádat kdykoli a za jakékoli situace o vymazání osobních údajů. Nelze např. v rámci tohoto práva žádat likvidaci všech osobních údajů, jelikož se na nás vztahují povinnosti o dalším uchování některých osobních údajů.

Máte právo na omezení zpracování osobních údajů pokud:

 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit,
 • zpracování je protiprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití,
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • hodláte uplatnit právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Podstatou práva na přenositelnost (toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen) je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Společné podmínky k aplikaci práva na přenositelnost:

 • musí jít o zpracování založené na souhlasu se zpracováním či smlouvě,
 • zpracování se provádí automatizovaně.

Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů je porušeno GDPR.

Zavřít

Zde máte možnost přizpůsobit používání souborů cookie podle svých preferencí. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit.

Tyto stránky používají pro svou optimalizaci soubory cookies. K některým z nich však potřebujeme mít Váš souhlas. Zobrazit podrobnosti

Povolit vybranéPovolit vše